Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

Høring

Høringsuttalelser

 

Høring 26.november 2015 – Rett til opphold  i  sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

 

August 2014: Norsk Helse og velferdsforums høringssvar til forslag til ny «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. («akuttmedisinforskriften»)

 

Mars 2012: Norsk Helse og velferdsforums høringsuttalelse til forslag til revidert fastlegeforskrift

Desember  2011: Norsk Helse og velferdsforums høringsuttalelse til NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpolitikkfor framtiden

November  2011: Norsk Helse og velferdsforums høringsuttalelse til NOU 2011:11 –  Innovasjon i omsorg

Oktober  2011: Norsk Helse og velferdsforums høringsuttalelse til forskrifter til ny Helse og omsorgslov

Januar 2011: Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Oktober 2010: NOU 2010:5 – Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Mai 2008: Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Desember 2007: Forslag til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid  i helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Oktober 2007: Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)