Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

Vedtekter

 

Norsk Helse og Velferdsforum
Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenestene

 

Vedtekter

§ 1-1 Navn.
Organisasjonens navn er Norsk Helse og Velferdsforum, forkortet NHV.

 
§ 1-2 Målgruppe.
Organisasjonen er et nasjonalt forum for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenestene.

 
§ 1-3 Medlemskap.
a. Medlemskap i laget kan gis til personer som nevnt i § 1-2, samt tidligere medlemmer  som er blitt pensjonister.
b. Fylkesavdelingene kan godkjenne medlemskap for ansatte i andre forvaltningsenheter og organisasjoner som samarbeider med kommunene og NAV.
c. Innmelding foregår som hovedregel gjennom fylkesavdelingen i det fylket man hører hjemme.
d. Der det ikke er fylkesavdeling, tar man direkte kontakt med hovedstyrets kasserer for å bli medlem.

 
§ 2-1 Visjon
Norsk Helse og Velferdsforum sin visjon er: «Et nettverk som teller»

 
§ 2-2 Verdier.
Norsk Helse og Velferdsforums verdier: «Kunnskap, fellesskap og glede»

 
§ 2-3 Formål
Norsk Helse og Velferdsforum skal være:
a. Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling.
b. Nettverk for lagets medlemmer.

 
§ 2-4 Mål
a. Å arbeide for velferds-, helse- og omsorgspolitikk som sikrer befolkningen et menneskeverdig liv med utgangspunkt i prinsippene om rettferdighet, ansvarlighet og like muligheter for alle, herunder å samarbeide med kommunale, fylkeskommunale og statlige organ, kollegaer og organisasjoner i inn- og utland, samt avgi høringsuttalelser i velferds-, helse- og omsorgspolitiske saker.
b. Å skape et nettverk av og blant medlemmene i den hensikt å gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling, herunder – å bistå medlemmene med råd og veiledning i velferds-, helse- og omsorgspolitiske spørsmål.

 
§ 3-1 Landsmøte
a. Landsmøtet er Norsk Helse og Velferdsforum sitt øverste organ.
b. Landsmøtet holdes hvert annet år og innkalles med minst 3 måneders varsel.
c. Forslag til saker som ønskes behandlet av landsmøtet kan fremmes av fylkesavdelinger eller av hovedstyret senest 2 måneder før landsmøtet.
d. Saksdokumentene til landsmøtet kunngjøres senest 6 uker før landsmøtet.
e. Landsmøtet treffer sine vedtak med alminnelige flertall. Ved stemmelikhet i saker er lederen sin dobbeltstemme avgjørende. Ved stemmelikhet i personvalg foretas omvalg.

 
§ 3-2 Delegater til landsmøtet
a. Fylkesavdelinger med flere enn 50 medlemmer får 7 delegater.
Fylkesavdelinger med flere enn 100 medlemmer får 10 delegater.
Øvrige fylkesavdelinger får 5 delegater.
Fylker som ikke har fylkesavdeling gis en stemme.
b. Kun medlemmer som har betalt inneværende års kontingent kan møte som delegater med forslags-, tale- og stemmerett.

 
§ 3-3 Saker til landsmøtet
Følgende saker skal behandles på landsmøtet
1. Konstituering:
a. Valg av 2 dirigenter.
b. Valg av 2 sekretærer.
c. Valg av 2 representanter til fullmaktsutvalg.
d. Valg av 2 representanter til redaksjonskomité.
e. Valg av 2 representanter som sammen med dirigentene godkjenner og undertegner protokollen.
f. Fastsettelse av forretningsorden for møtet.
2. Beretning for landsmøteperioden
3. Reviderte regnskaper for regnskapsperioden.
4. Fastsetting av medlemskontingent.
5. Godtgjørelse til hovedstyret sine medlemmer.
6. Rammebudsjett for landsmøteperioden.
7. Satsningsområder for 4-årig handlingsplan.
a. Velferds-, helse- og omsorgspolitiske satsningsområder.
b. Organisatoriske satsningsområder for landsmøteperioden.
c. I mellomåret – ulikt år, gis det en statusrapport til landsmøtet.
8. Innkomne forslag.
9. Valg etter innstilling fra valgkomité:
a. 5 medlemmer i hovedstyret – herunder en leder som velges i særskilt valg
b. 5 varamedlemmer til hovedstyret.
c. 2 revisorer
d. 3 medlemmer til valgkomité, herav 1 leder og 2 medlemmer, med tre varamedlemmer
§ 3-4 Fagkonferanse.
Det arrangeres årlig fagkonferanse. I år med landsmøte arrangeres denne i tilknytning til landsmøtet.

 
§ 4-1 Fylkesavdeling
a. I hvert fylke organiseres en fylkesavdeling Dersom det er ønskelig kan to eller flere fylkesavdelinger danne en felles fylkesavdeling fast eller midlertidig.
b. Fylkesavdelingene skal ha et styre bestående av minst 3 medlemmer. Fylkesavdelingenes vedtekter må være i samsvar med Norsk Helse og Velferdsforum sine vedtekter.
c. Fylkesavdelingene skal arbeide i samsvar med Norsk Helse og Velferdsforum sin målsetting.
d. Fylkesavdelingene kan på egne vegne gi uttalelser til saker i den aktuelle velferds-, helse- og omsorgspolitiske debatt.
e. Fylkesavdelingene oppfordres til å ta initiativ til interkommunalt samarbeid innen sitt arbeidsområde. Fylkesavdelingene skal informere hovedstyret gjennom referat fra styremøtene.
f. Hovedstyret krever inn Norsk Helse og Velferdsforum sin kontingent dersom annet ikke er avtalt.

 
§ 5-1 Hovedstyret
1. Hovedstyret består av 5 medlemmer. Hovedstyret konstituerer seg selv:
a. Leder (valgt av landsmøtet)
b. Nestleder
c. Sekretær
d. Kasserer
e. Styremedlem
Varamedlemmer innkalles ved behov.
2. Hovedstyret er Norsk Helse og Velferdsforum sitt øverste organ i landsmøteperioden.

 
§ 6-1 Ekstraordinært landsmøte
a. Halvparten av Norsk Helse og Velferdsforum sine medlemmer eller to tredjedeler av fylkesforeningene kan kreve at det innkalles inn til ekstraordinært landsmøte.
b. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel.
c. Ekstraordinært landsmøtet kan bare behandle den eller de saker som var årsak til innkalling og står på saksliste som sendes ut med innkallingen.
d. Det føres protokoll over forhandlingene. Saker som er behandlet på ekstraordinært landsmøte, skal forelegges første ordinære landsmøte til godkjenning.

 
§ 7-1 Reisegodtgjørelse
For møter og reiser i oppdrag for Norsk Helse og Velferdsforum tilkommer medlemmer skyss- og kostgodtgjørelse etter kommunenes regulativ for tjenestereiser.

 
§ 8-1 Vedtektsendringer
Forslag til endringer i disse vedtekter må fremmes for hovedstyret i samsvar med fristen i § 3-1.c Vedtektsendring krever to tredjedels flertall i landsmøtet for å bli vedtatt.

 
§ 9-1 Oppløsning av fylkesavdelinger
Besluttes fylkesavdelinger oppløst, skal avdelingens midler overføres til Hovedstyret. Midlene settes på driftsfond i to år, til bruk til fylkesavdelinger med dårlig økonomi eller reetablering av fylkesavdelinger.

 
§ 9-2 Oppløsning av Norsk Helse og Velferdsforum
Oppløsning av Norsk Helse og Velferdsforum kan bare gjennomføres på ordinært landsmøte og vedtaket krever minst to tredjedels flertall blant delegatene.

 
§ 9-3 Norsk Helse og Velferdsforum sine midler ved oppløsning
Besluttes Norsk Helse og Velferdsforum oppløst, fattes samtidig vedtak om anvendelse av lagets midler.

 
§ 10-1    Ikrafttreden
Disse vedtekter gjøres gjeldene fra 27.mai 2013 og avløser tidligere vedtekter fra 17. oktober 1949, 12. mai 1955, september 1960, 8. september1967, 25. mai 1973, 12. juni 1977, 4. mai 1985, 11. april 1991, 25. mai 1993, 3. juni 1995, 30. mai 2001, 3. juni 2003, 31. mai 2005, 7. mai 2007 og 4. juni 2009.

 

 

Vedtatt på landsmøte i Tromsø 27.mai 2013.