Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

Om NHV

Vår visjon: ”Et menneskeverdig liv for alle”

Presentasjon av vår organisasjon finner du her.


 

Historisk tilbakeblikk

Norsk Helse- og Sosiallederlags historie går helt tilbake til 1948.

Etter 2. verdenskrig var det tverrpolitisk enighet om om gjennomføring av sosiale reformer. Blant annet var det enighet om å bygge opp en folketrygdordning som skulle gjøre forsorgsvesenet overflødig.
De største kommunene hadde gjennom mange år hatt en administrasjon for å ivareta de sosiale oppgaver, og stillinger som sosialsjef var opprettet. En del mellomstore og mindre kommuner kom etter hvert etter med hel- eller deltidsstillinger. Men fremdeles var det slik i de fleste kommuner at de folkevalgte selv måtte forestå arbeidet.
Det var naturlig at behovet meldte seg for et samarbeid sosialsjefene i mellom, og i 1948 ble NORGES SOSIALSJEFES LANDSLAG stiftet. 17. oktober 1949 ble det vedtatt «Lov for Norges Sosialsjefers Landslag».
Laget var i § 1 definert som en sammenslutning av etatssjefene i by- og herredskommunene som omfatter forsorgsvesenet eller de sosiale trygder. Landslagets formål var å arbeide for en praktisk ordning av kommunenes sosiale virksomhet ved å bistå etatssjefene, høyne medlemmenes faglige standard, tilrettelegge lønns-, arbeids- og ansvarsforhold, samt søke samarbeid med tilsvarende landslag i andre land.
Norges Sosialsjefers Landslag oppløste seg selv i 1966.
Norges Sosialforbund inviterte landets sosialsjefer til landskonferanse vinteren 1966. Flere av de gamle medlemmene i Norges Sosialsjefers Landslag var til stede, og det ble besluttet at man skulle begynne på nytt. Dette var starten på det som nå er Norsk Helse- og Sosiallederlag.

 

På landsmøtet 4. juni 2009, ble det besluttet å endre organisasjonens navn til

Norsk Helse og Velferdsforum (NHV).

 

NHV er
et landsomfattende nettverk for ledere og rådgivere i velferds-, helse- og omsorgstjenestene.

 

NHV skal være

  • Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling og arbeide for en velferds-, helse- og omsorgspolitikk som sikrer befolkningen et menneskeverdig liv med utgangspunkt i prinsippene om rettferdighet, ansvarlighet og like muligheter for alle.
  • Nettverk for lagets medlemmer i den hensikt å gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling.

NHV  arbeider i henhold til handlingsprogram, vedtatt av landsmøtet. Handlingsprogrammet er delt i to hovedsatsningsområder:
1. Velferds-, helse- og omsorgspolitiske områder
2. Organisatoriske områder.

 

I perioden 2008-2011 skal NHV spesielt arbeide innenfor følgende områder:

1.   Velferds-, helse- og omsorgspolitiske områder
1.1 Rus og psykisk helse
1.2 Omsorg
1.2 Ressurskrevende brukere
1.4 Ny arbeids- og velferdsforvaltning
1.5 Handlingsplan mot fattigdom

2.  Organisatoriske områder
2.1 Sunn økonomi
2.2 Rekruttering av medlemmer
2.3 Aktive fylkeslag

 

NHV kan tilby

  • NHV-nytt utgis 3 ganger per år.
  • Hjemmesider, www.nhsl.org, med aktuelt stoff og informasjon.
  • Nasjonale studiedager 1 gang per år, hvor aktuelle tema belyses av foredragsholdere som er kapasiteter på sitt område, samt konferanser/seminarer i regi av fylkesforeningene.
  • Råd og veiledning i forhold til velferds-, helse- og omsorgspolitiske spørsmål.
  • Mulighet til å delta i interne arbeidsgrupper og som organisasjonens representant i forskjellig utredningsarbeid.

 

NHV er organisert slik

  • Landsmøtet, er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert annet år (sist juni 2009).
  • Fylkesforeninger i hvert fylke.
  • Hovedstyret, utgjør den daglige operative ledelsen av organisasjonen. Hovedstyret har møter seks til sju ganger per år.

 

NHV har rundt 500 medlemmer som forvalter store ressurser og trenger å ha et ”sted å møte” kolleger, for meningsutvekslinger, råd og veiledning. Vi ønsker derfor nye medlemmer velkommen til en organisasjon i utvikling.

 

Organisasjonens økonomi bygger på medlemskontingent.

Du kan melde deg inn her, eller du kan ta kontakt med representanter i ditt fylke. Oversikt over fylkesforening finner du på knappen «Fylkesforening».

Vi ønsker deg velkommen som medlem av Norsk Helse og Velferdsforum